செய்திகள் - 10/31/14 12:53 CDT

வலைப் பதிவுகள் - 10/31/14 08:33 CDT

பொழுது போக்கு - 10/29/14 23:33 CDT

திரை விமர்சனம் - 10/31/14 03:53 CDT

தெரிந்து வினையாடல் - அத்தியாயம் 52

515 - அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற் கல்லால் வினைதான் சிறந்தானென் றேவற்பாற் றன்று.

ஆய்ந்தறிந்து செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவர்களை அல்லாமல் வேறொருவரைச் சிறந்தவர் எனக் கருதி ஒரு செயலில் ஈ.டுபடுத்தக் கூடாது.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 12:26

தமிழ் வானொலிகள்