செய்திகள் - 09/23/18 17:33 CDT

வலைப் பதிவுகள் - 09/23/18 14:53 CDT

திரை விமர்சனம் - 09/21/18 04:13 CDT

அறன் வலியுறுத்தல் - அத்தியாயம் 4

39 - அறத்தான் வருவதே இன்பமற் றெல்லாம் புறத்த புகழும் இல.

தூய்மையான நெஞ்சுடன் நடத்தும் அறவழி வாழ்க்கையில் வருகின்ற புகழால் ஏற்படுவதே இன்பமாகும். அதற்கு மாறான வழியில் வருவது புகழும் ஆகாது; இன்பமும் ஆகாது.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 11/26/14 23:46

தமிழ் வானொலிகள்