செய்திகள் - 07/02/16 05:13 CDT

தீவினையச்சம் - அத்தியாயம் 21

202 - தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீயினும் அஞ்சப் படும்.

தீய செயல்களால் தீமையே விளையும் என்பதால் அச்செயல்களைத் தீயை விடக் கொடுமையானவையாகக் கருதி அவற்றைச் செய்திட அஞ்சிட வேண்டும்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/15/12 01:28

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 13:26

தமிழ் வானொலிகள்