செய்திகள் - 07/03/15 13:13 CDT

பொழுது போக்கு - 06/30/15 12:13 CDT

திரை விமர்சனம் - 07/03/15 08:53 CDT

சஞ்சிகைகள் - 07/03/15 08:53 CDT

கட்டுரைகள் - 07/03/15 13:13 CDT

இடுக்கண் அழியாமை - அத்தியாயம் 63

629 - இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள் துன்ப முறுதல் இலன்.

இன்பம் வரும் பொழுது அதற்காக ஆட்டம் போடாதவர்கள், துன்பம் வரும் பொழுதும் அதற்காக வாட்டம் கொள்ள மாட்டார்கள். இரண்டையும் ஒன்றுபோல் கருதும் உறுதிக்கு இது எடுத்துக்காட்டு.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 11/26/14 23:46

தமிழ் வானொலிகள்