செய்திகள் - 02/01/15 12:53 CDT

பொழுது போக்கு - 01/29/15 00:33 CDT

திரை விமர்சனம் - 02/01/15 00:13 CDT

சஞ்சிகைகள் - 02/01/15 11:13 CDT

நாணுடைமை - அத்தியாயம் 102

1020 - நாணகத் தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை நாணால் உயிர்மருட்டி அற்று.

உயிர் இருப்பது போலக் கயிறுகொண்டு ஆட்டி வைக்கப்படும் மரப்பொம்மைக்கும், மனத்தில் நாணமெனும் ஓர் உணர்வு இல்லாமல் உலகில் நடமாடுபவருக்கும் வேறுபாடு இல்லை.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 11/26/14 23:46

தமிழ் வானொலிகள்