செய்திகள் - 12/06/16 16:33 CDT

வலைப் பதிவுகள் - 12/06/16 13:53 CDT

திரை விமர்சனம் - 12/03/16 07:33 CDT

சஞ்சிகைகள் - 12/06/16 09:33 CDT

இல்வாழ்க்கை - அத்தியாயம் 5

44 - பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை வழியெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல.

பழிக்கு அஞ்சாமல் சேர்த்த பொருள் கணக்கின்றி இருப்பினும் அதைவிட, பழிக்கு அஞ்சிச் சேர்த்த பொருளைப் பகுத்து உண்ணும் பண்பிலேதான் வாழ்க்கையின் ஒழுக்கமே இருக்கிறது.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 12:26

தமிழ் வானொலிகள்