செய்திகள் - 10/27/16 02:33 CDT

திரை விமர்சனம் - 10/21/16 00:13 CDT

விளையாட்டு - 10/27/16 02:33 CDT

கட்டுரைகள் - 10/27/16 00:53 CDT

வாய்மை - அத்தியாயம் 30

292 - பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த நன்மை பயக்கு மெனின்.

குற்றமற்ற நன்மையை விளைவிக்கக் கூடுமானால் பொய்யான சொல்லும்கூட வாய்மை என்று கூறத்தக்க இடத்தைப் பெற்றுவிடும்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 13:26

தமிழ் வானொலிகள்