செய்திகள் - 10/24/14 20:13 CDT

திரை விமர்சனம் - 10/24/14 17:13 CDT

தவம் - அத்தியாயம் 27

268 - தன்னுயிர் தானறப் பெற்றானை ஏனைய மன்னுயி ரெல்லாந் தொழும்.

``தனது உயிர்'' என்கிற பற்றும், ``தான்'' என்கிற செருக்கும் கொள்ளாதவர்களை உலகம் புகழ்ந்து பாராட்டும்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/15/12 01:28

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 12:26

தமிழ் வானொலிகள்