செய்திகள் - 04/27/17 18:13 CDT

திரை விமர்சனம் - 04/27/17 06:53 CDT

நல்குரவு - அத்தியாயம் 105

1042 - இன்மை எனவொரு பாவி மறுமையும் இம்மையும் இன்றி வரும்.

பாவி என இகழப்படுகின்ற வறுமைக் கொடுமை ஒருவருக்கு ஏற்பட்டுவிட்டால் அவருக்கு நிகழ்காலத்திலும், வருங்காலத்திலும் நிம்மதி என்பது கிடையாது.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 11/26/14 23:46

தமிழ் வானொலிகள்