செய்திகள் - 10/04/15 07:13 CDT

திரை விமர்சனம் - 10/02/15 00:13 CDT

கட்டுரைகள் - 10/04/15 04:13 CDT

நீத்தார் பெருமை - அத்தியாயம் 3

27 - சுவையொளி ஊறோசை நாற்றமென் றைந்தின் வகைதெரிவான் கட்டே உலகு.

ஐம்புலன்களின் இயல்பை உணர்ந்து அவற்றை அடக்கியாளும் திறன் கொண்டவனையே உலகம் போற்றும்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 12:26

தமிழ் வானொலிகள்