செய்திகள் - 05/30/16 14:33 CDT

வலைப் பதிவுகள் - 05/30/16 14:53 CDT

திரை விமர்சனம் - 05/27/16 07:53 CDT

கட்டுரைகள் - 05/30/16 02:13 CDT

ஆள்வினையுடைமை - அத்தியாயம் 62

612 - வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன் றுலகு.

எந்தச் செயலில் ஈ.டுபட்டாலும் அதனை முழுமையாகச் செய்து முடிக்க வேண்டும். இல்லையேல் அரைக்கிணறு தாண்டிய கதையாகி விடும்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 12:26

தமிழ் வானொலிகள்