செய்திகள் - 03/03/15 17:53 CDT

திரை விமர்சனம் - 03/01/15 00:13 CDT

சஞ்சிகைகள் - 03/03/15 10:53 CDT

ஒப்புரவறிதல் - அத்தியாயம் 22

218 - இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற் கொல்கார் கடனறி காட்சி யவர்.

தம்மிடம் வளம் நீங்கி, வறுமை வந்துற்ற காலத்திலும், பிறர்க்கு உதவிடும் ஒப்புரவில் தளராதவர், கடமையுணர்ந்த தகைமையாளர்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/15/12 01:28

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 13:26

தமிழ் வானொலிகள்