செய்திகள் - 04/24/14 02:13 CDT

புதல்வரைப் பெறுதல் - அத்தியாயம் 7

66 - குழலினி தியாழினி தென்பதம் மக்கள் மழலைச்சொல் கேளா தவர்.

தங்கள் குழந்தைகளின் மழலைச் சொல்லைக் கேட்காதவர்கள்தான் குழலோசை, யாழோசை ஆகிய இரண்டும் இனிமையானவை என்று கூறுவார்கள்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 13:26

தமிழ் வானொலிகள்