செய்திகள் - 11/23/14 03:13 CDT

திரை விமர்சனம் - 11/22/14 08:33 CDT

பொழுது கண்டிரங்கல் - அத்தியாயம் 123

1228 - அழல்போலும் மாலைக்குக் தூதாகி ஆயன் குழல்போலும் கொல்லும் படை.

காதலர் பிரிவால் என்னைத் தணலாகச் சுடுகின்ற மாலைப்பொழுதை அறிவிக்கும் தூதாக வருவது போல வரும் ஆயனின் புல்லாங்குழலோசை என்னைக் கொல்லும் படைக்கருவியின் ஓசைபோல் அல்லவா காதில் ஒலிக்கிறது.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/15/12 01:28

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 12:26

தமிழ் வானொலிகள்