செய்திகள் - 04/26/15 07:13 CDT

திரை விமர்சனம் - 04/25/15 07:33 CDT

சஞ்சிகைகள் - 04/26/15 01:13 CDT

மருந்து - அத்தியாயம் 95

947 - தீயள வன்றித் தெரியான் பெரிதுண்ணின் நோயள வின்றிப் படும்.

பசியின் அளவு அறியாமலும், ஆராயாமலும் அதிகம் உண்டால் நோய்களும் அளவின்றி வரும்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 12:26

தமிழ் வானொலிகள்