செய்திகள் - 03/23/17 01:53 CDT

வலைப் பதிவுகள் - 03/22/17 16:33 CDT

திரை விமர்சனம் - 03/17/17 00:13 CDT

புணர்ச்சிவிதும்பல் - அத்தியாயம் 129

1284 - ஊடற்கண் சென்றேன்மன் தோழி அதுமறந்து கூடற்கண் சென்றதென் னெஞ்சு.

ஊடுவதற்காகச் சென்றாலும்கூட அதை நெஞ்சம் மறந்து விட்டுக் கூடுவதற்கு இணங்கி விடுவதே காதலின் சிறப்பு.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 11/26/14 23:46

தமிழ் வானொலிகள்