செய்திகள் - 02/06/16 22:13 CDT

வலைப் பதிவுகள் - 02/06/16 20:53 CDT

திரை விமர்சனம் - 02/05/16 10:53 CDT

கட்டுரைகள் - 02/06/16 10:13 CDT

அவை அறிதல் - அத்தியாயம் 72

713 - அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின் வகையறியார் வல்லதூஉம் இல்.

அவையின் தன்மை அறியாமல் சொற்களைப் பயன்படுத்துகிறவர்களுக்கு அந்தச் சொற்களின் வகையும் தெரியாது; பேசும் திறமையும் கிடையாது.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 13:26

தமிழ் வானொலிகள்