செய்திகள் - 07/30/15 03:53 CDT

வலைப் பதிவுகள் - 07/30/15 03:33 CDT

பொழுது போக்கு - 07/29/15 05:53 CDT

திரை விமர்சனம் - 07/27/15 10:33 CDT

கள்ளாமை - அத்தியாயம் 29

286 - அளவின்கண் நின்றொழுக லாற்றார் களவின்கண் கன்றிய காத லவர்.

ஓர் எல்லைக்குட்பட்டு வாழ்வைச் செம்மையாக அமைத்துக் கொள்ளாதவர்கள், களவு செய்து பிறர் பொருளைக் கொள்வதில் நாட்டமுடையவராவார்கள்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 11/26/14 23:46

தமிழ் வானொலிகள்