செய்திகள் - 08/16/17 23:33 CDT

திரை விமர்சனம் - 08/12/17 05:13 CDT

சஞ்சிகைகள் - 08/16/17 11:33 CDT

ஈகை - அத்தியாயம் 23

223 - இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈ.தல் குலனுடையான் கண்ணே யுள.

தமக்குள்ள வறுமைத் துன்பத்தைக் காட்டிக்கொள்ளாமல் பிறருக்கு ஈ.வது உயர்ந்த குடிப்பிறந்தவரின் பண்பாகும்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 12:26

தமிழ் வானொலிகள்