செய்திகள் - 09/02/15 04:13 CDT

திரை விமர்சனம் - 09/01/15 09:13 CDT

கட்டுரைகள் - 09/02/15 04:13 CDT

கள்ளுண்ணாமை - அத்தியாயம் 93

925 - கையறி யாமை உடைத்தே பொருள்கொடுத்து மெய்யறி யாமை கொளல்.

ஒருவன் தன்னிலை மறந்து மயங்கியிருப்பதற்காகப், போதைப் பொருளை விலை கொடுத்து வாங்குதல் விவரிக்கவே முடியாத மூடத்தனமாகும்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 13:26

தமிழ் வானொலிகள்