செய்திகள் - 09/01/14 14:53 CDT

பொழுது போக்கு - 09/01/14 10:33 CDT

திரை விமர்சனம் - 09/01/14 02:53 CDT

வினைத்தூய்மை - அத்தியாயம் 66

660 - சலத்தாற் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமண் கலத்துணீர் பெய்திரீஇ யற்று.

தவறான வழிகளில் பொருளைச் சேர்த்து அதைக் காப்பாற்ற நினைப்பது, பச்சை மண்ணால் செய்யப்பட்ட பாத்திரத்தில் நீரை ஊற்றி, அதைப் பாதுகாக்க நினைப்பதைப் போன்றதுதான்.


தமிழிசை     [ MP3 Home ]

கருத்துப் படம் - 05/17/12 01:48

காணொளி - 11/13/11 20:43 CDT

இன்றைய படம் - 07/29/13 12:26

தமிழ் வானொலிகள்